top of page

Představenstvo SBD na svém řádném zasedání dne 11. 5. 2021 rozhodlo, že Shromáždění delegátů proběhne per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě).

V těchto dnech obdrží všichni delegáti do schránek písemnou informaci pro delegáty. V této informaci je popsán způsob hlasování.

Poté delegáti obdrží text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění včetně potřebných podkladů.

Aby byl hlas platný, vyžaduje se písemné vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu delegáta nebo zvoleného náhradníka.

Představenstvo oznámí delegátům výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení jim oznámí též celý obsah přijatého usnesení.

bottom of page